09:00
Ана тили

Халкъара ана тили куню
Ана тилимиз – байлыгъымыз!
Байлыгъымызны сакълайыкъ!
Ана тили – гъурурымыз!
Гъурурымызны джоймайыкъ!

Эр бир миллетнинъ озь ана тили бар. 21 февраль куню Халкъара ана тили куню деп сайыла. Эр бир инсан озь тилини бильмек ве озь тилинен гъурурланмакъ керек. Бу дюньягъа кельгенде, бир де бир халкъкъа, миллетке аит ола. Ильк дакъикъаларда ана сесини эшите. Къан ве ана сютю иле балагъа ана-бабанынъ, деделерининъ тувгъан, бал киби татлы тили кече. Омюр бою инсан озь тилинде озь фикир-тюшюнджелерини, арзу-истеклерини ифаде эте. Бу кунь бутюн дюнья юзюнде къайд этильген Халкъара ана тили кунюнинъ, хусусан бизим халкъымыз ичюн, буюк эмиет бере. Ёкъ олаяткъан тиллерни сакълап къалмакъ ве инкишаф эттирмек, тиллернинъ чокълугьыны ве чокъ тилли тасильни ве медений аньанелер акъкъында бильгини юксельтмек ве келеджекте бизим яш несилимизге ашлатмакъ макъсадындамыз. Шимдики вакъытта тилимизни гъайып этмемек ичюн бизим яш несилимиз къартана-къартбабаларымыз киби тилимизни, урф-адетлеримизни девам этмектелер. Терен тамырлары олгъан ана тилимиз халкънынъ маневий дегерликлерининъ хазинеси олып, онынъ илеридеки истикъбалининъ эсасыдыр. Бугуньде-бугунь энъ муим меселе - тилимизнинъ вазиетидир. Шимдики вакъытта эр биримиз озь тувгъан тилимизде лаф этсек тилимизни къорчалармыз. Бизни миллет оларакъ сакълайджакъ - ана тилимиз!

#анатили

Просмотров: 48 | Добавил: Эльдар Алияров | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar